Χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική

ISBN: 9789604188109
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιέχει: Τμήμα 1ο - Το πλαίσιο της λογιστικής, κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη λογιστική, κεφάλαιο 2: Διεθνής λογιστική και πρότυπα, κεφάλαιο 3: Νομοθετικό πλαίσιο της λογιστικής στην Ελλάδα, κεφάλαιο 4: Ποιότητα λογιστικών πληροφοριών, κεφάλαιο 5: Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, Τμήμα 2ο - Χρηματοοικονομική λογιστική, κεφάλαιο 6: Καταγραφή συναλλαγών: πλαίσιο και εφαρμογές, κεφάλαιο 7: Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κεφάλαιο 8: Ο ισολογισμός, κεφάλαιο 9: Η κατάσταση ταμειακών ροών και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις , κεφάλαιο 10: Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, κεφάλαιο 11: Λογιστική πάγιων και κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων, κεφάλαιο 12: Λογιστική υποχρεώσεων και ίδιων κεφαλαίων, Τμήμα 3ο - Διοικητική λογιστική, κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική, κεφάλαιο 14: Κοστολόγηση: αρχές, μέθοδοι και σύγχρονες τάσεις, κεφάλαιο 15: Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων, κεφάλαιο 16: Σχέσεις κόστους - όγκου - κερδών και βραχυχρόνια λήψη αποφάσεων, κεφάλαιο 17: Διοίκηση αποδοτικότητας : μέθοδοι, στρατηγικές και νέες εξελίξεις, κεφάλαιο 18: Ανάλυση και δημοσιοποίηση αποδοτικότητας

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604188109
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 552