Πολιτική επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντων

Σύμφωνα με το Ν.2251/1994 αρ. 3ε παρ. 1 και 3β  παρ.1 εδ. η, ο καταναλωτής που έχει παραλάβει το προϊόν μπορεί να το υπαναχωρήσει εντός (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, καταβάλλοντας ο ίδιος τα έξοδα επιστροφής. Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Προς επιστροφή τίθενται: το προϊόν, το παραστατικό πώλησης, η συσκευασία, με όλα τα περιεχόμενά της (πχ προωθητικό διαφημιστικό υλικό, δώρα κλπ.). Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον ο καταναλωτής έχει εξοφλήσει πλήρως το ποσό της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής.

Το δικαίωμα του καταναλωτή πρέπει να ασκηθεί εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, ώστε η εταιρεία να είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης και κατόπιν να αποδώσει στον καταναλωτή το τίμημα που εισέπραξε. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης που έχετε χρεωθεί (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή, πχ αν έχετε χρησιμοποιήσει τρόπο παράδοσης φθηνότερο από αυτούς που προσφέρει η εταιρεία, δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής που είχατε χρεωθεί). Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Η εταιρεία δεν δέχεται το προϊόν μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών μετά την παράδοση.

Ο καταναλωτής οφείλει αποζημίωση στην εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων που αγόρασε, στο διάστημα μέχρι την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρησης. Φέρετε ευθύνη μόνο για την οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χρήση που δεν ήταν απαραίτητη για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των βιβλίων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά.

 

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων  

Το businessbooks.gr πασχίσει για την ασφαλή αποστολή των προϊόντων και την παράδοση αυτών σε άριστη κατάσταση. Επιπροσθέτως μεριμνά για τον έλεγχο των βιβλίων που εμπορεύεται.

Σε περίπτωση ευθύνης της εταιρείας μας για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει ένα από τα παρακάτω:

1) να απαιτήσει, χωρίς να επιβαρυνθεί με κάποιο τρόπο, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, ή

2) να ζητήσει μείωση του τιμήματος, ή

3) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η εταιρεία οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του βιβλίου, και κατόπιν συνεννόησης μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ελαττωματικό αγαθό με άλλο ίσης αξίας, ή να επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφ’ όσον την χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε).

Τα μεταφορικά έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής επιβαρύνουν εμάς.