Καταστατικά πρακτικά έντυπα για όλα τα νομικά πρόσωπα 2019

ISBN: 9786185312619
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το νέο βιβλίο που επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα της Astbooks με τίτλο "Καταστατικά - Πρακτικά - Έντυπα για όλα τα Νομικά Πρόσωπα 2019" αποτελεί μία συλλογή χρήσιμων νομικών και φορολογικών εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται καταστατικά - ιδρυτικά έγγραφα και υποδείγματα πρακτικών για κάθε τύπο νομικού προσώπου, όπως: - Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) - Ομόρρυθμη Εταιρεία - Ετερόρρυθμη Εταιρεία - Κοινοπραξία - Αστικοί συνεταιρισμοί - Αστική Εταιρεία, - Αφανής Εταιρεία, - Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) - Ναυτική Εταιρεία - Υπεράκτια εταιρεία (offshore) Αξίζει αν τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω είναι επικαιροποιημένα με όλες τις τελευταίες αλλαγές που έχουν επέλθει με το ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και το ν. 4601/2019 όσον αφορά τους μετασχηματισμούς, καθώς και όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν στους λοιπούς νόμους του εταιρικού δικαίου (ν. 3190/1955, ν. 4072/2012 κ.ο.κ.) Επιπλέον, περιλαμβάνονται: - όλες οι αιτήσεις που σχετίζονται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) - υποδείγματα συμβάσεων εργασίας - υποδείγματα συμφωνητικών μίσθωσης - υποδείγματα (αιτήσεις κλπ) ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) - έντυπα που απευθύνονται στη Δ.Ο.Υ. και δύνανται να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή Τέλος, η αγορά του βιβλίου παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία "Καταστατικά - Πρακτικά - Έντυπα" στο portal της Astbooks, στην οποία είναι ανηρτημένα σε επεξεργάσιμη μορφή με δυνατότητα ηλεκτρονικής αποθήκευσης και εκτύπωσης: - όλα τα παραπάνω έγγραφα και υποδείγματα

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185312619
Εκδότης ASTbooks
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 374